Garantie
Voorwaarden
Privacy
Support
RMA Formulier
Winkel
Contact

Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ECC-Computers in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
1.2 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen ECC-Computers en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
1.3 Producten: Computers en computeronderdelen & accessoires in de ruimste zin van het woord. 
1.4 Diensten: De door ECC-Computers al dan niet betrekking tot Producten te verlenen diensten waaronder advies en service in de ruimste zin.
1.5 Bestelling / order: Iedere opdracht van Afnemer aan ECC-Computers. Bestellingen / orders kunnen telefonisch, via de internetshop ECC-Computers en via de fax geplaatst worden.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ECC-Computers betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kan ECC-Computers aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze Algemene Voorwaarden.
2.3 Een beroep van de Afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden wordt door ECC-Computers niet geaccepteerd.
2.4 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is ten alle tijde telefonisch of via de fax aan te vragen bij ECC-Computers.
2.5 ECC-Computers houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder bericht vooraf.
2.6 Door het plaatsen van een bestelling gaat de Afnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Offertes 

3.1 Alle offertes opgesteld door ECC-Computers zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
3.2 Prijsvermeldingen op de ECC-Computers internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 4 Overeenkomsten 

4.1 Overeenkomsten met ECC-Computers komen pas dan tot stand wanneer ECC-Computers een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. ECC-Computers heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht. 

Artikel 5 Afbeeldingen 

5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de ECC-Computers internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 6 Prijzen en betaling 

6.1 De artikelen van ECC-Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ECC-Computers.
6.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
6.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door ECC-Computers geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is ECC-Computers gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van €250,00.
6.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 Niet tijdige betaling geeft ECC-Computers het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
6.6 ECC-Computers is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ECC-Computers te verrichten prestaties.
6.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van ECC-Computers verrekening van facturen toe te passen.
6.8 Door ECC-Computers in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6.9 Cheques, wissels en vreemde valuta worden door ECC-Computers niet geaccepteerd.

Artikel 7 Verzending en aflevering 

7.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging ECC-Computers.
7.2 ECC-Computers is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1 ECC-Computers behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ECC-Computers aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ECC-Computers ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen ECC-Computers van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen ECC-Computers en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 9 Leveringstermijnen 

9.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. ECC-Computers is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
9.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ECC-Computers of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10 Reclames 

10.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan ECC-Computers. Na het verstrijken van deze termijn wordt ECC-Computers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat ECC-Computers er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
10.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
10.3 Indien een reclame door ECC-Computers gegrond wordt bevonden, kan ECC-Computers overgaan tot het volgende:A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan ECC-Computers worden afgegeven.C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding. 
10.4 De afnemer dient in alle gevallen ECC-Computers de gelegenheid te bieden tot het herstellen of laten herstellen van eventuele gebreken.
10.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 11 Garantie 

11.1 10.1 ECC-Computers verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.
11.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen en voorwaarden van het "formulier voor retourzendingen" (RMA).
11.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door ECC-Computers op te geven adres.
11.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het ECC-Computers garantiezegel en/of serienummer.C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ECC-Computers zijn verricht.D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door ECC-Computers echter geen defect geconstateerd kan worden.H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software. 
11.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven.
Artikel 12 Handelsmerk 
12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door ECC-Computers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 De aansprakelijkheid van ECC-Computers blijft te alle tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
13.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ECC-Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ECC-Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van ECC-Computers.
13.3 De afnemer vrijwaart ECC-Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 14 Overige bepalingen 

14.1 In het geval dat afzonderlijke in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

© 2002 ECC-Computers